Avís legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

Denominació Social: ELDINE PATOLOGIA, S.L.P.

Domicili Social: C/ DEL PLOM, 32, LOCAL 19, POLÍGONO RIUCLAR – 43006 TARRAGONA

Nº d’Id: B-43903640

Registre Mercantil de Barcelona, Tom 2324, Foli 52, Full Nº T-36594

E-mail: eldine@eldinepatologia.com

Nom del domini: www.eldinepatologia.com

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la UE 2016/679, de 27 d’abril de 2016, l’informem que les dades personals i l’adreça de correu electrònic recollides seran tractades sota la responsabilitat d’Eldine Patologia SLP amb la finalitat d’administrar i gestionar la informació necessària per a l’atenció dels usuaris. L’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a Carrer del Plom, 32. Porta 19. 43006 Tarragona.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de ELDINE PATOLOGIA, S.L.P. amb les següents finalitats:

1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials, sempre que s’hagi autoritzat prèviament mitjançant la marcació de la casella d’autorització al formulari web. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades a productes o serveis oferts per ELDINE PATOLOGIA, S.L.P. així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part de ELDINE PATOLOGIA, S.L.P. i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de ELDINE PATOLOGIA, S.L.P.

2. Realitzar estudis estadístics.

3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les vies de contacte que es posin a disposició de l’usuari a ELDINE PATOLOGIA, S.L.P.

ELDINE PATOLOGIA, S.L.P. informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars.

Complimentant i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de ELDINE PATOLOGIA, S.L.P. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors.

Totes les dades sol·licitades a través de ELDINE PATOLOGIA, S.L.P. són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de que no siguin facilitades totes les dades, ELDINE PATOLOGIA, S.L.P. no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu Document d’Identitat. A través dels següents mitjans:

1. E-Mail: eldine@eldinepatologia.com

2. Correu Postal: C/ DEL PLOM, 32, LOCAL 19, POLÍGONO RIUCLAR – 43006 TARRAGONA.

3. De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: eldine@eldinepatologia.com

D’igual forma, ELDINE PATOLOGIA, S.L.P. ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

CURRÍCULUMS

A efectes d’allò disposat a la normativa vigent sobre protecció de dades, les dades que ens proporciona del seu currículum, són imprescindibles per a la tramitació de la sol·licitud. Els seus titulars consenten que les seves dades personals i de currículum, inclosa l’adreça de correu electrònic que es faciliti, s’incorporin al fitxer del qual és responsable ELDINE PATOLOGIA, S.L.P., amb la finalitat d’estudiar i/o executar la present sol·licitud i per a l’estudi i anàlisi personalitzat o segmentat del mateix.

Les dades de currículum que es faciliten seran conservades durant el termini d’un any, passat el qual ELDINE PATOLOGIA, S.L.P. procedirà a la seva total destrucció.

ELDINE PATOLOGIA, S.L.P. garanteix que totes les seves dades personals facilitades seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El titular podrà exercir gratuïtament els drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, adreçant la seva sol·licitud per escrit a ELDINE PATOLOGIA, S.L.P., C/ DEL PLOM, 32, LOCAL 19, POLÍGONO RIUCLAR – 43006 TARRAGONA

SEGURETAT

ELDINE PATOLOGIA, S.L.P. utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewals, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de ELDINE PATOLOGIA, S.L.P.. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de ELDINE PATOLOGIA, S.L.P., són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per ELDINE PATOLOGIA, S.L.P., per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de ELDINE PATOLOGIA, S.L.P. l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de ELDINE PATOLOGIA, S.L.P.

Els continguts proporcionats per ELDINE PATOLOGIA, S.L.P. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de ELDINE PATOLOGIA, S.L.P. o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. ELDINE PATOLOGIA, S.L.P. no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se ELDINE PATOLOGIA, S.L.P. tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.
La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a ELDINE PATOLOGIA, S.L.P., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.< ELDINE PATOLOGIA, S.L.P. ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, ELDINE PATOLOGIA, S.L.P. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. ELDINE PATOLOGIA, S.L.P. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

ELDINE PATOLOGIA, S.L.P. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas ELDINE PATOLOGIA, S.L.P., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint, a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

ELDINE PATOLOGIA, S.L.P. no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. ELDINE PATOLOGIA, S.L.P. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar incorrectament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de ELDINE PATOLOGIA, S.L.P. com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present web, serà la llei espanyola.